PRESENTACIÓ

 

L’Institut Aragonès del Català és l’òrgan de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua encarregat de proposar al Ple la implementació, adaptada a la realitat aragonesa, de la normativa vigent per al català i vetllar per la seua aplicació.

Les competències de l’Institut Aragonès del Català són:

a) Proposar al Ple de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua l’adaptació de les normes gramaticals vigents per al català, tot tenint en compte la diversitat dialectal existent a l’Aragó.

b) Inventariar i actualitzar-ne el lèxic.

c) Estimular l’ús, ensenyament i difusió del català d’Aragó i de les seues diferents modalitats.

d) Defensar i promoure el català d’Aragó i les seues modalitats i vetllar pels drets lingüístics dels catalanoparlants d’Aragó.

e) Col·laborar en la formació del professorat.

f) Proposar el criteri d’autoritat pel que fa a la normativa, actualització i ús correcte del català d'Aragó.

g) Assessorar els poders públics i institucions sobre temes relacionats amb l’ús correcte del català d’Aragó, la seua promoció social i sobre la determinació oficial dels topònims i els antropònims.

h) Aquelles que, en l’àmbit de la seua competència, li encarregue el Govern d’Aragó a l’Acadèmia.

Actualment, l’Institut Aragonès del Català està format per set membres numeraris:

• Carmen Alcover Pinós

• José Ramón Bada Panillo

• Javier Giralt Latorre

• Mercedes Llop Alfonso 

• Hèctor Moret Coso (elegit el 22/06/2022)

• María Teresa Moret Oliver

• Ramon Sistac Vicén

I un membre honorari:

• Artur Quintana i Font

La Comissió Permanent de l’Institut Aragonès del Català està formada per Javier Giralt (director), Ramon Sistac (subdirector), M. Teresa Moret (secretària-administradora), Carmen Alcover (vocal) i  Mercedes Llop (vocal).

Per tal de realitzar les seues funcions, l’Institut Aragonès del Català s’articula en seccions, que són òrgans col·legiats permanents, i comissions, òrgans de caràcter eventual amb una finalitat concreta que, un cop acomplida, s’extingeixen. L’Institut Aragonès del Català consta de cinc seccions: Gramàtica, Lexicografia, Sociolingüística, Onomàstica i Ensenyament.